Les statuts – Estatutuak

Statuts de l’Association pour la création d’une monnaie locale, basque, écologique et solidaire

Télécharger les statuts :

Article 1 – Constitution et dénomination
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre « Association pour la création d’une monnaie locale, basque, écologique et solidaire ».

Article 2 – Objet de l’association
Cette association a pour but d’organiser et de préparer la création d’une monnaie locale complémentaire au Pays Basque promouvant la relocalisation de l’économie, l’utilisation de l’euskara, les pratiques écologiques et solidaires et le renforcement du lien social local.

Article 3 – Siège social
Le siège social est fixé au 20, rue des Cordeliers à Bayonne, 64 100, dans les locaux de la Fondation Manu Roblez-Arangiz. Il pourra être transféré par simple décision du Comité de pilotage.

Article 4 – Durée
La durée de l’association est illimitée.

Article 5 – Membres
L’association se compose de membres adhérents :
1. Membres actifs : sont membres actifs les personnes qui ont assisté à au moins la moitié des réunions du Comité de pilotage dans les 6 derniers mois ou depuis la création de l’association. Ils sont seuls habilités à voter lors des décisions du Comité de pilotage.
2. Membres bienfaiteurs : ils s’acquittent de la cotisation annuelle à l’association.
Et de membres non adhérents :
3. Personnes physiques et morales ayant choisi de faire partie du Comité de suivi, sur invitation du Comité de pilotage, qui sont tenues régulièrement au courant des travaux du Comité de pilotage. Cela n’implique pour elles aucun engagement financier ou d’aucune autre sorte.

Article 6 – Admission
Tous les membres adhérents doivent
– s’acquitter de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Comité de pilotage,
– adhérer aux présents statuts de l’association,
– être agréé par le Comité de pilotage qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées.
Tous les membres non adhérents doivent :
– adhérer aux présents statuts de l’association,
– avoir été invités au Comité de suivi par le Comité de pilotage

Article 7 – Radiations
La qualité de membre de l’association se perd par :
a) La démission ;
b) Le décès ;
c) La radiation prononcée par le Comité de pilotage pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le Comité de pilotage pour fournir des explications.

Article 8 – Ressources
Les ressources de l’association comprennent :
1. Le montant des cotisations ;
2. Les subventions de l’Europe, de l’Etat, des régions, des départements et des communes ou toute autre subvention.
3. Les dons de personnes physiques ou morales
4. Les sommes versées pour conversion future en monnaie locale
5. Les recettes provenant de la vente de produits, de services ou de prestations fournis par l’association, l’organisation de fêtes et manifestations diverses.

Article 9 – Comité de pilotage
L’association est dirigée par un Comité de pilotage, composé de tous les membres actifs de l’association,
Le Comité de pilotage choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :
1.Un(e) président(e) et si besoin, un(e) ou plusieurs co-président(e)s ;
2.Un(e) secrétaire et, s’il y a lieu, un(e) secrétaire adjoint(e) ;
3.Un(e) trésorier(e) et, si besoin, un(e) trésorier(e) adjoint(e).
Le bureau est renouvelé tous les ans.

Article 10 – Réunion du Comité de pilotage
Le Comité de pilotage se réunit tous les 15 jours.
Les décisions sont prises, autant que possible au consensus, sinon à la majorité des voix des présents. La moitié au moins des membres actifs doivent être présents, ou représentés, pour que les décisions soient valables.
Pour pouvoir participer aux décisions et aux votes du Comité de pilotage, il est nécessaire d’avoir assisté physiquement à au moins la moitié de ses réunions lors des six derniers mois ou depuis la création de l’association.

Article 11 – Délégation de vote
Un membre actif, s’il ne peut être présent au Comité de pilotage, peut déléguer son vote à un autre membre actif présent. La délégation de vote est notifiée par écrit avant la réunion et pour une seule réunion. Chaque membre présent ne peut porter au maximum qu’une seule délégation de vote par réunion.

Article 12 – Modification des statuts
Les statuts peuvent être modifiés sur décision du Comité de pilotage à la majorité des deux tiers. La moitié au moins des membres actifs doivent être présents, ou représentés.

Article 13 – Transfert du patrimoine
Lors du lancement effectif de la monnaie locale et de la création de l’association définitive de gestion de cette monnaie locale, l’ensemble des fonds et du patrimoine de l’association pour la création de la monnaie seront transférés à la nouvelle association, sur décision du Comité de pilotage.

Article 14 – Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres actifs, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée constitutive du 13 octobre 2011.

Tokiko moneta, euskalduna, ekologista eta elkartasun baten aldeko elkartearen estatutuak

Lehen artikulua : Osaketa eta izendapena
1901eko uztailaren 1eko legearen eta 1901eko agorrilaren 16eko dekretuaren araberan « Tokiko moneta, euskalduna, ekologista eta elkartasun baten aldeko elkartea » sortzea erabaki da.

Bigarren artikulua : Helburua
Elkarte honen xedea da Euskal Herrian gehigarri izanen tokiko moneta baten antolaketa eta sorrera. Moneta honek ekonomia ber plantatuko du herrian, euskararen erabilera sustatuko du, eta ekologi eta elkartasun konzeptuak indartuko ditu.

Hirugarren artikulua : Kokapena
Egoitza soziala Baiona 64100 Cordeliers karrika 20an finkatua da, Manu Robles Arangiz fundazioaren lokalean. Aldatua izan daiteke gidatze batzordeak hautatuz gero.

Laugarren artikulua : Iraupena
Elkartearen iraupena mugagabea da.

Bostgarren artikulua
Elkartea osatzen dute kideek :
Kide aktiboak : kide aktiboak dira azken sei hilabeteetan gidatze batzordeko bilkura erdietara bederen joan diren lagunak edo elkarteko sortzetik hor direnak. Hauek soilik dute eskubidea bozkatzeko Gidatze Batzordearen erabakietan.
Elkartekide onuragarriak : elkartearen urteko kotisazioa ordaintzen dute.
Elkartekide ez onuragarriak :
Pertsona fisiko zoin marala Segitze Batzordean lan egitea erabaki dutenak, Gidatze Batzordearen gomitaren menpe. Segitze batzordeakoak eramana den lanaren berri ukanen dute denbora osoan. Segitze batzordean direnei ez zaie ez diruztatze ez bestelako engaiamendua eskatzen.

Seigarren artikulua : Onarpena
Elkarte kide guziek
Gidatze batzordeak urterako erabaki duen karta ordaindu behar dute
elkartearen estatutuekin ados izan
Gidatze batzordearen onarpena jaso behar dute
Elkarte kide ez direnak
elkartearen estatutuekin bat egin behar dute
– gidatze batzordeak gomitatuak izan behar dute

Zazpigarren artikulu : Erradiazioa
Elkarteko kidetasuna galtzen da :
a) demisioa ;
b) heriotza ;
d) Gidatze batzordeak erradiazio bat erabakitzen ahal du elkartekide karta ez ordainduz gero edo huts larri bat egiten bada. Haatik, erradiatua izanen den pertsonak gutun pertsonalizatu bat jasoko du, gidatze batzordearen eskutik, zeinean bere argumentazioa emateko eskatua izanen zaion.

Zortzigarren artikulua : Baliabideak
Elkartearen baliabideak hauek dira :
Kotizazioa
Europako, Estatuko, lurraldeko, departamenduetako eta herrietako diru laguntzak edo, beste edozein diru laguntza
Pertsona fisiko eta moralen emaitzak
aldaketarako erabiliko den diruaren emaitza
mozkinen salmentatik eta festetatik aterako diren etekinak

Bederatzigarren artikulua : Gidatze batzordea
Elkartea gidatze batzorde batek kudeatzen du zein, elkarteko kide aktibo guziez osatua den,
Batzordeak bere kideen artean, bozketa segeretuan, bulego baten osaketa hautatzen du :
1- Lehendakari bat eta behar izanez gero, lehendakari orde bat edo gehiago ;
2- Idazkari bat edo, behar izanez gero, Idazkari laguntzaile bat
3- Diruzain bat edo, behar izanez gero, Diruzain laguntzaile bat.
Bulegoa urte guziz berritua da.

Hamargarren artikulua : Gidatze Batzordearen bilkurak
Gidatze Batzordea 15 egunero biltzen da
Erabaki guziak ahal bada, kontsensualean hartuak dira edo bertzenaz, bertan direnen boz gehiengoaren araberan.Erabakiak baliotsuak izateko, elkartekide aktiboen erdiak hor egon edo errepresentatuak izan behar dute.
Erabakietan zein Gidatze Batzordean parte hartu ahal izateko behar beharrezkoa da bederen azken sei hilabeteetan izan diren bilkuren erdian parte hartu izana edo elkartearen sortzetik hor izatea.

Hamaikagarren artikulua : Bozkatzeko ordezkaritza
Elkarte kide aktibo batek ezin badu Gidatze Batzordean egon, haren boza uzten ahal dio bertan egonen den beste kide aktibo bati. Bozkaren ordezkaritza idatziz notifikatua izanen da bilkura baino lehen eta soilik bilkura batentzat. Hor dagoen kide bakoitzak soilik ordezkaritza bat jaso dezake bilkura bakotx.

Hamabigarren artikulua : Estatutuen aldaketa
Estatutuak aldatuak izan daitezke gidatze batzordearen erabakiaren ondotik bi herenen gehiengoarekin. Elkartearen kide aktiboen erdiak bertan egon beharko du, edo ordezkatuak.

Hamairugarren artikulua : Ondasunaren transferentzia
Eskualdeko moneta honen sortzerako unean eta moneta honen elkarte definitiboaren sorreran, moneta sorreraako erabilia izanen diren ondasun guziak lekualdatuak izanen dira helbide berrira Gidatze Batzordearen erabakiarekin.

Hamalaugarren artikulua : Desegitea
Kide aktiboen bi herenek bederen desegitea onartzen badute, likidatzaile bat edo gehiago izendatuak dira biltzar honetatik, eta aktiboa, baldin bada, 1901 eko uztailaren 1eko legearen 9garren artikuluak eta 1901eko agorrilaren 16eko dekretuak dioen bezala esleitua da.
Estatutu hauek sortzeko biltzarrak onartu ditu 2011ko urriaren 13an.